REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „www.trafiony-wybor.xyz” (dalej zwany „Konkursem”).

 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Global Data Leads LLC (Limited Liability Company, 621 Central Ave, Cheyenne, WY 82001, USA. Filing ID 2021-000974294) (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).

 3. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Organizator Konkursu.

 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej Konkursu www.trafiony-wybor.xyz (dalej zwanej „Serwisem”).

 5. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”).

 6. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Rezygnacja z Konkursu odbywa się poprzez przesłanie jej na adres mailowy: [email protected] lub wskazany powyżej adres fizyczny Organizatora Konkursu z dopiskiem: „www.trafiony-wybor.xyz – rezygnacja”. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym momencie.

 9. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected] , a w przypadku kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres [email protected] .

 10. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 11. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę.

 12. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 13. Konkurs trwa od dnia 2023-01-01 roku od godziny 1:00 do dnia 2024-12-31 roku do godziny 23:00 (dalej zwany „Czasem Trwania Konkursu”) przy czym Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu praw nabytych Uczestnika Konkursu - do wydłużenia lub skrócenia Czasu Trwania Konkursu o czym Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany z wyprzedzeniem trzech (3) dni roboczych z tym zastrzeżeniem, że brak przesłania przez Uczestnika Konkursu na adres email [email protected] lub powyższy adres fizyczny Organizatora Konkursu (liczy się data nadania) rezygnacji z Konkursu z dopiskiem ” www.trafiony-wybor.xyz – rezygnacja” w trakcie powyższych trzech (3) dni roboczych będzie rozumiany jako zgoda na dalsze w nim uczestniczenie.

 14. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.

 15. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu w celu otrzymania Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: [email protected]

 16. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 17. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich ww. kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 18. Regulamin stanowi także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 punkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 - dalej Ustawa ). Organizator Konkursu posiada status usługodawcy usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy w zakresie w jakim Ustawa znajduje zastosowanie do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Usługi świadczone drogą elektroniczną stanowi w tym przypadku umożliwienie wypełnienia i nadania formularza dostępnego na stronie www.trafiony-wybor.xyz. Warunki techniczne korzystania z powyższych usług zostały wskazane w § 2 poniżej. Z kolei zasady składania reklamacji opisano w § 7 poniżej.

§ 2.

Warunki techniczne

 1. Warunkiem koniecznym dla uczestniczenia w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach).

 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymywania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania, urządzeń lub niepożądanych treści.

 3. Organizator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Organizator Konkursu informuje, że Serwis może być czasowo niedostępny w przypadku nieprawidłowości w działaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku Organizator Konkursu dołoży starań, aby niezwłocznie przywrócić jego niezbędną sprawność.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu praw nabytych Uczestnika – do skrócenia Czasu Trwania Konkursu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym z wyprzedzeniem 7 dni roboczych z zastrzeżeniem, że brak przesłania przez Uczestnika informacji o rezygnacji z udziału w Konkursie drogą elektroniczną na adres [email protected] w trakcie powyższych 7 dni roboczych będzie rozumiany jako zgoda Uczestnika na dalsze uczestnictwo w Konkursie.

§ 3.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu powinien w Czasie Trwania Konkursu dokonać poniższych czynności:

 1. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.trafiony-wybor.xyz poprzez podanie poprawnych i prawdziwych danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania,

 2. złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu,

 3. wysłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez wybranie przycisku „Wyślij” lub analogicznego;

 4. potwierdzenie zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym lub skopiowanie go i wklejenie do paska url przeglądarki;

 5. odpowiedź na wszystkie pytania ankietowe w kwestionariuszu konkursowym, występujące po pełnym zgłoszeniu do udziału w konkursie.


 1. Podczas dokonywania zgłoszenia do udziału w Konkursie Uczestnik może fakultatywnie wyrazić zgodę na:

 1. udostępnienie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem Konkursu] w celu marketingu produktów i usług w/w podmiotów;

 2. przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Organizatora Konkursu oraz podmioty współpracujące z Organizatorem Konkursu

 3. wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego przez Organizatora Konkursu oraz podmioty współpracujące z Organizatorem Konkursu;

 4. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora Konkursu.

 1. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej w możliwie najkrótszym czasie stanowi wykonanie zadania konkursowego.

 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.

 3. Zabronione jest wypełnianie formularza rejestracyjnego przy pomocy jakichkolwiek urządzeń i oprogramowania niebędących częścią Serwisu oraz wprowadzania automatyzacji wykonywania zadania konkursowego.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu wypełniania formularza rejestracyjnego przez Uczestnika i osiągniętego czasu wykonania zadania konkursowego.

§ 4.

Nagrody w Konkursie

 1. Organizator Konkursu przyzna do 5 (słownie: pięciu) nagród w Czasie Trwania Konkursu Uczestnikom Konkursu (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”), którzy wykonają zadanie konkursowe w najkrótszym czasie w danym roku. Uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie Nagrodę rocznie w Czasie Trwania Konkursu.

 2. Nagrodę/Nagrody stanowi:

 1. Bon zakupowy w maksymalnej wysokości do 2000 PLN lub jego równowartość w postaci karty przedpłaconej. W przypadku gdy nagrodą jest bon w skład nagrody może wchodzić wiele bonów na łączną kwotę odpowiadającą wysokości nagrody.

 1. Organizator Konkursu będzie informował Uczestników Konkursu (dalej zwanych „Laureatem Konkursu”) o wygranych po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu za pośrednictwem telefonu lub adresu e-mail. [email protected]

§ 5.

Zasady wydawania Nagród

 1. Organizator Konkursu zawiadomi Laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody poprzez telefon lub e-mail.

 2. Nagroda zostanie doręczona Laureatowi Konkursu w ciągu 14 dni roboczych.

 3. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej, chyba że co innego postanowił Organizator Konkursu.

 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego Laureata Konkursu.

 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę przez Laureata Konkursu danych uniemożliwiającą kontakt z Laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.

§ 6.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu drogą elektroniczną na adres: [email protected]

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również˙ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.

 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

§ 7.

Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Global Data Leads LLC (Limited Liability Company, 621 Central Ave, Cheyenne, WY 82001, USA. Filing ID 2021-000974294) (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Konkursu można się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych poprzez email: [email protected]

 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu (odpowiednio: imię i nazwisko, adres email, dane podane w celu wydania Nagrody) będą przetwarzane:

 1. w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w tym wydania Nagród) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 2. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem Konkursu – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – w zakresie świadczonych na rzecz Organizatora Konkursu usług (np. podwykonawcy, kurierzy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora Konkursu.

 2. Ponadto odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu są podmioty współpracujące z Organizatorem Konkursu, którym Organizator Konkursu może udostępnić dane osobowe w celu: (i) marketingu bezpośredniego produktów i/lub usług powyższych podmiotów współpracujących na podstawie zgody osób, których dotyczą w/w dane osobowe oraz (ii) dalszego udostępnienia danych osobowych na rzecz podmiotów wymienionych w punkcie (i) powyżej na podstawie odrębnej i dobrowolnej zgody osób, których dotyczą w/w dane osobowe (pełna lista podmiotów dostępna jest tutaj).

 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Czas Trwania Konkursu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany Uczestnik Konkursu ma dodatkowo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród.

 6. Każda zgoda o wyrażenie jakiej proszony jest Uczestnik Konkursu może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres[email protected]

 7. W zakresie pozostałych informacji prosimy o zapoznanie się z: Polityka Prywatności dostępna tutaj).

§ 8.

Wykluczenie z udziału w Konkursie

 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:

 1. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych,

 2. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu,

 3. stwierdzenia, że Uczestnik manipulował lub usiłował manipulować przebiegiem Konkursu albo w inny sposób próbował wywrzeć wpływ na przebieg Konkursu, w szczególności poprzez zakłócenie działania Serwisu, groźby lub wywierania wpływu na pracowników Organizatora Konkursu lub innych Uczestników.

 1. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.

§ 9.

Postanowienia końcowe

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Organizator Konkursu nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących Umowy w związku z przystąpieniem przez Uczestnika Konkursu i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z konsumentami.

 2. W związku z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na Organizatorze Konkursu, Organizator Konkursu informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów drogą elektroniczną pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, których stroną jest konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Organizator Konkursu informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z udziałem w Konkursie, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Organizator Konkursu informuje, że konsument może uzyskać bezpłatną pomoc
  w sprawie sporu pomiędzy konsumentem a Organizatorem Konkursu, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( www.uokik.gov.pl).

 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.

 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów obowiązującego prawa.

 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium stanu Wyoming w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 7. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu Konkursu: 13.04.2023 r.